Online kalkulačka pojištění odpovědnosti z výkonu povolání

Kalkulace pojištění
Zadání osobních údajů
Rekapitulace pojištění
Porovnáme Vám aktuální nabídky pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu povolání

Souhlas zájemce se zpracováním osobních údajů a zpracování tel.čísla pro účely zpětného volání

Zaškrtnutím tlačítka Souhlas se zpracováním osobních údajů na www.nablbost.cz uděluji společnosti Specialisté na odpovědnost (IČ: 05290040) následující souhlasy:

  • V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů, respektive souhlas s využíváním rodného čísla.
  • V souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, souhlas k využití podrobností elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení.
  • V souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s poskytnutím informací týkajících se pojištění určeným subjektům.
  • V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“), uděluji souhlas ke zpracování osobních údajů za účelem:
   • přípravy návrhu na uzavření pojistné smlouvy
   • zasílání reklamních sdělení
   • marketingového zpracování za účelem výběru vhodných subjektů k oslovení a přípravy a tvorby analýz o anonymizované struktuře (zejména věkové, pohlavní, geografické, příjmové atd.) zájemců, včetně jejich (míněny analýzy) následného využití k účelu dle předchozích dvou odrážek. 

Všechny výše uvedené souhlasy uděluje zájemce pojistiteli na dobu od okamžiku jejich udělení pojistiteli do uplynutí 100 let od jejich udělení. 

 

Web www.nablbost.cz zpracovává o klientech a zájemcích a o pojištění tyto osobní údaje v rozsahu:

•        identifikační údaje – jméno, příjmení, datum  narození, rodné číslo, rodinný stav, číslo ŘP, číslo OP / průkazu totožnosti;

•        kontaktní údaje – adresa bydliště, kontaktní adresa, telefonická spojení, e-mail a podobné údaje;

•        telefonická spojení, e-mail a podobné údaje;

•        síťové identifikátory – cookies, IP adresa;

•        ostatní – údaje ze života klienta, jako je dosažené vzdělání, zaměstnání atd.

 

Pokud klient zjistí, že došlo k porušení zákona O ochraně osobních údajů, má právo se obrátit na kontaktní telefon společnosti, případně posléze na příslušné úřady k přijetí opatření za účelem nápravy. Na základě písemné žádosti jsme povinni poskytnout klientovi informace o osobních údajích o něm zpracovávaných.

•        Klient má právo na přístup k osobním údajům.

•        Klient má právo na přesnost – právo na opravu nepřesných údajů.

•        Klient má právo na výmaz os. údajů

•      Klient má právo na přenositelnost údajů.

 

Souhlas s nakládáním s osobními údaji a zvláštní kategorií osobních údajů klienta

Zaškrtnutím tlačítka Souhlas se zpracováním osobních údajů na www.nablbost.cz:

•      prohlašuje, že se seznámil/a s tímto Souhlasem a souhlasí s výše uvedeným způsobem zpracování osobních údajů 

•      Poskytuji osobní údaje a souhlas s jejich zpracováním, činím tak zcela dobrovolně.

 

 

Zpracování telefonního čísla pro účely zpětného kontaktu 

Zpracování údaje pro účely zpětného kontaktu


S čím konkrétně vyjadřuji svůj souhlas?
Odesláním vašeho telefonního čísla vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním svého telefonního čísla k tomu, abychom vám zavolali nebo poslali SMS. V rámci hovoru nebo SMS zprávy vám představíme naše produkty a služby, nabídneme vám je a odpovíme na vaše dotazy.

Na jak dlouhou dobu vyjadřuji svůj souhlas?
Souhlas s výše uvedeným zpracováním udělujete neomezeně

Komu uděluji svůj souhlas se zpracováním svého telefonního čísla?
Souhlas poskytujete společnosti Ing.Michaela Kynclová, IČ 05290040, Sídlem: Zaspkého 2204, Česká Třebová 56002 tedy bude v postavení správce vašich osobních údajů.

Jak a kdy mohu tento souhlas se zpracováním svého telefonního čísla odvolat?
Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat tím, že nám napíšete na e-mail info@nablbost.cz. Odvoláním souhlasu se nic nemění na tom, že až do odvolání souhlasu jsme osobní údaj zpracovávali oprávněně a v souladu s právními předpisy. Upravit zpracování svých osobních dat můžete také na https://www.nablbost.cz/homepage/navody-a-postupy/pouceni-o-ochrane-osobnich-udaju-a-mlcenlivosti.

Kdo všechno bude mít přístup k mému telefonnímu číslu?
K vašemu údaji budou mít přístup jenom k tomu oprávnění zaměstnanci Ing.Michaely Kynclové. Nebudeme jej předávat dalším společnostem, ani jej nebudeme předávat do třetích zemí.

Jaká mám v souvislosti se zpracováním mého osobního údaje správcem práva?
V souvislosti se zpracováním osobních údajů vám náleží veškerá práva dle platných právních předpisů (od 25. května 2018 se jedná zejména o nařízení EU č. 2016/679, tedy tzv. GDPR). Dle tohoto nařízení:

máte právo udělený souhlas kdykoliv odvolat;

máte právo na opravu a doplnění vašich osobních údajů;

máte právo na výmaz vašich osobních údajů v určitých případech;

máte právo na přístup k osobním údajům;

máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů v určitých případech;

máte právo vznášet námitky proti zpracování v určitých případech;

máte právo na přenositelnost osobních údajů v určitých případech;

máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Práva v souvislosti se zpracováním vašeho osobního údaje správcem
Máte právo udělený souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu je bezplatné. Odvoláním souhlasu se nic nemění na tom, že až do odvolání souhlasu byly poskytnuté osobní údaje zpracovávány oprávněně a v souladu s právními předpisy. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě jiného právního základu, než je souhlas (tzn., je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, plnění právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Máte právo na opravu a doplnění vašich osobních údajů. Můžete nás tedy požádat o opravu nepřesných údajů, které zpracováváme a které se týkají vaší osoby. Pokud by se ukázalo, že jsme skutečně zpracovávali nepřesné údaje, tyto opravíme a podáme vám o tom zprávu. Dále máte právo předat nám doplňující osobní údaje, pokud jsou tyto pro konkrétní účely zpracování potřebné.

Máte právo na výmaz vašich osobních údajů. To znamená, že za určitých okolností máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které zpracováváme a které se vás týkají. Jedná se o tyto případy:

vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

odvolali jste souhlas se zpracováním pro konkrétní účely a my již nemáme žádný další právní důvod pro zpracování;

osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

vyžadují-li to právní předpisy;

pokud by bylo zpracování založeno na našem oprávněném zájmu (tedy nikoliv na souhlasu, na plnění smlouvy, apod.) a vy jste proti takovému zpracování vznesli námitky založené na vašich osobních důvodech (tj. důvodech vyplývajících z vaší konkrétní situace), pak jsme povinni vaše osobní údaje vymazat. Ani v tomto případě ale nemusíme vaše osobní údaje vymazat, pokud prokážeme, že naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami;

pokud byly osobní údaje shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti přímo dítěti.

Ani v těchto případech ale nemusí k výmazu nakonec dojít. Vaše osobní údaje nemusíme vymazat např. tehdy, pokud bychom je potřebovali pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, nebo pokud by nám zpracování takového údaje ukládaly právní předpisy. Takových výjimek je více a najdete je všechny v článku 17 odst. 3 GDPR.

Máte právo na přístup k osobním údajům. Na vyžádání vám tedy sdělíme, zda zpracováváme nějaké osobní údaje týkající se vaší osoby. A pokud ano, pak vám sdělíme zejména účel takového zpracování, o jaké údaje se jedná, komu je předáváme a jak dlouho je hodláme zpracovávat. Bezplatně vám poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů, které se vás týkají. Za další kopie však již můžeme účtovat přiměřený poplatek odpovídající našim administrativním nákladům.

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů. Na vaši žádost omezíme zpracování osobních údajů, pokud:

máte za to, že námi zpracovávané údaje týkající se vaší osoby jsou nepřesné. Takové zpracování pak omezíme do doby, než ověříme přesnost těchto osobních údajů;

zpracování je protiprávní, ale vy odmítnete výmaz osobních údajů a místo toho požádáte o omezení jejich použití;

my již nebudeme osobní údaj potřebovat pro naše účely, ale vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

jste z osobních důvodů (tj. z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace) vznesli námitku proti zpracování, které bychom opírali o náš oprávněný zájem. Takové zpracování osobních údajů jsme pak povinni omezit do doby, než bude ověřeno, zda náš oprávněný zájem převažuje na vašimi osobními důvody (tj. důvody vyplývajícími z vaší konkrétní situace).

V případě omezení zpracování můžeme tyto osobní údaje pouze:

uložit,

dále zpracovávat s vaším souhlasem,

dále zpracovávat z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,

dále zpracovávat z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu EU nebo členského státu

Máte právo vznést námitku. Pokud by se v konkrétním případě jednalo o zpracování osobních údajů, které by bylo nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu (tedy nikoliv o zpracování na základě souhlasu, pro plnění smlouvy, apod.) můžete z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace vznést proti takovému zpracování námitku. Pokud neprokážeme, že náš oprávněný zájem na konkrétním zpracování převažuje nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, takové zpracování ukončíme.

Můžete vznést námitku i proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. V takovém případě už nebudeme dál vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Máte právo na přenositelnost osobních údajů. Pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu nebo je nezbytné pro plnění uzavřené smlouvy a provádí se automatizovaně, máte podle článku 20 GDPR právo od nás získat osobní údaje, které se vás týkají, a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Pokud se ve výše uvedeném textu hovoří o zpracování nezbytném pro účely našeho oprávněného zájmu, rozumí se tím oprávněný zájem společnosti Ing.Michaela Kynclová ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům, můžeme v případě uplatňování výše uvedených práv požadovat prokázání vaší totožnosti.

Abychom měli přehled o tom, jaké právo jste vůči nám uplatnili a jak vám bylo vyhověno, veškerou související komunikaci monitorujeme.

 

Výše uvedená práva můžete uplatnit tím, že nás kontaktujete na adrese Zapského 2204, Čská Třebová 56002. Napsat můžete taky na e-mail info@nablbost.cz, nebo zavolat na tel. číslo 604 294 804.
Nejste spokojeni s tím, jakým způsobem nakládáme s vašimi osobními údaji? V takovém případě máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.