Online kalkulačka pojištění odpovědnosti z výkonu povolání

Kalkulace pojištění
Zadání osobních údajů
Rekapitulace pojištění
Porovnáme Vám aktuální nabídky pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu povolání

Souhlas zájemce se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím tlačítka Souhlas se zpracováním osobních údajů na www.nablbost.cz uděluji společnosti Specialisté na odpovědnost (IČ: 05290040) následující souhlasy:

  • V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů, respektive souhlas s využíváním rodného čísla.
  • V souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, souhlas k využití podrobností elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení.
  • V souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s poskytnutím informací týkajících se pojištění určeným subjektům.
  • V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“), uděluji souhlas ke zpracování osobních údajů za účelem:
   • přípravy návrhu na uzavření pojistné smlouvy
   • zasílání reklamních sdělení
   • marketingového zpracování za účelem výběru vhodných subjektů k oslovení a přípravy a tvorby analýz o anonymizované struktuře (zejména věkové, pohlavní, geografické, příjmové atd.) zájemců, včetně jejich (míněny analýzy) následného využití k účelu dle předchozích dvou odrážek. 

Všechny výše uvedené souhlasy uděluje zájemce pojistiteli na dobu od okamžiku jejich udělení pojistiteli do uplynutí 100 let od jejich udělení. 

 

Web www.nablbost.cz zpracovává o klientech a zájemcích a o pojištění tyto osobní údaje v rozsahu:

•        identifikační údaje – jméno, příjmení, datum  narození, rodné číslo, rodinný stav, číslo ŘP, číslo OP / průkazu totožnosti;

•        kontaktní údaje – adresa bydliště, kontaktní adresa, telefonická spojení, e-mail a podobné údaje;

•        telefonická spojení, e-mail a podobné údaje;

•        síťové identifikátory – cookies, IP adresa;

•        ostatní – údaje ze života klienta, jako je dosažené vzdělání, zaměstnání atd.

 

Pokud klient zjistí, že došlo k porušení zákona O ochraně osobních údajů, má právo se obrátit na kontaktní telefon společnosti, případně posléze na příslušné úřady k přijetí opatření za účelem nápravy. Na základě písemné žádosti jsme povinni poskytnout klientovi informace o osobních údajích o něm zpracovávaných.

•        Klient má právo na přístup k osobním údajům.

•        Klient má právo na přesnost – právo na opravu nepřesných údajů.

•        Klient má právo na výmaz os. údajů

•      Klient má právo na přenositelnost údajů.

 

Souhlas s nakládáním s osobními údaji a zvláštní kategorií osobních údajů klienta

Zaškrtnutím tlačítka Souhlas se zpracováním osobních údajů na www.nablbost.cz:

•      prohlašuje, že se seznámil/a s tímto Souhlasem a souhlasí s výše uvedeným způsobem zpracování osobních údajů 

•      Poskytuji osobní údaje a souhlas s jejich zpracováním, činím tak zcela dobrovolně.